Metamorfní technika

Share


Metamorfní technikaPojem metamorfóza znamená doslova přeměna, proměna. Ta se vztahuje k životním vzorcům, které mají být přeměněny. Housenka se změní v motýla, v člověku se plně rozvinou dosud skryté schopnosti. Proto je motýl symbolem metamorfózy. Metamorfóza je v tomto kontextu jemná masáž vnitřní strany nártu, která stimuluje reflexní zónu páteře. Metoda svým přístupem rozvíjí vědomí, odstraňuje negativní duševní struktury a životní vzorce, které se vytvořily během devíti měsíců (v tzv. prenatálním období), kdy embryo vyrůstalo v matčině těle. Jedná se ovšem o takové životní vzorce, které, vytvořené díky zkušenosti v matčině těle, se v rodině předávají dále a brání plnému rozvoji a harmonickému toku energie, kterou má člověk k dispozici. Stimulace reflexních bodů páteře na vnitřní straně chodidel a dlaní a na hlavě aplikací MT představuje pro ošetřovaného osvobození od jeho minulosti tím, že dojde ke zcela jasnému rozpoznání negativních vlivů a životních vzorců z jeho embryonálního období, které tímto mohou být změněny. Omezené struktury, které se staví na odpor rozvoji duchovního potenciálu, který je u všech lidí neomezený, mizí a nastupuje světlo a prostor. Na rozdíl od obecně známé reflexní masáže nohou se zde nejedná o organickou rovinu, ale o rovinu duševních vzorců.

Duševně-duchovní princip


Vycházíme z toho, že základem této techniky je skutečnost, že noha představuje věrný obraz člověka. Na noze je možné nalézt vše, z čeho se skládá lidské tělo – tedy i zobrazení veškerých orgánů a duševně-duchovních vzorců.

K této tělesné shodě, tak jak ji objevil Robert St. John, se připojuje skutečnost, že linie na vnitřní straně nártu, která odpovídá páteři, představuje časový průběh těhotenství – tedy to, jak během těhotenství u plodu postupně vznikaly páteř, jednotlivé orgány a končetiny.

Zatímco v matčině těle poznenáhlu vyrůstalo malé tělíčko, ukládaly se informace nejen o něm, ale též o psychických a emocionálních vlivech, které na něj působily během celého těhotenství. Vše, co matka v té době zažívá, má vliv na budoucí život. Tak je tedy možné na základě tohoto vyobrazení vyčíst a sledovat průběh celého těhotenství.

 

Metamorfní technika se aplikuje na tři oblasti:


Reflexní zóna páteře na chodidlech: vyjadřují prenatální vzorce bytí.
Reflexní zóna páteře na dlaních: vyjadřují konání a změny vzorců myšlení.
Reflexní zóna páteře na hlavě: vyjadřují vzorce myšlení.

 

Zatížená místa a jejich vnější znaky


Období našeho prvotního vývoje specificky zatížené jakýmkoliv druhem stresu v různých stadiích prenatálního období poznáme podle zarudlých míst, vyčnívajících kostních výběžků nebo výrůstků, mimo to i podle zatvrdlé kůže, či dokonce zanícených míst.

Záněty poukazují na konflikty a zjitřené pocity v příslušné oblasti.
Vystupující zduřeniny kostí naznačují, že v takovém místě se nahromadila a pevně usadila energie.

Ztvrdlá kůže všeobecně znamená, že pod určitými místy leží skryto nějaké trauma. Lidský organizmus na takovém místě vytvořil ochranný val, aby se již nemusel potýkat s pocity, které taková traumata provázejí. Ke stejné oblasti náleží též zdeformované nebo zarostlé nehty na palcích u nohou.

O mnohém vypovídá i tvar nohou. Vyšší nárt tak znamená, že se dotyčná osoba vzdaluje od země a nejraději by neměla s touto rovinou nic společného.

Plochá noha naproti tomu ukazuje, že se dotyčný určitým způsobem vzdal. „Když už tady tedy jsem“ – a s poněkud depresivním přístupem se poddává vnějším okolnostem. Obě podoby nožní klenby poukazují na pracovní bod v oblasti „střed těhotenství“. Tento bod je kromě jiného odpovědný za vývoj osobní síly a vnímání vlastní hodnoty, stejně jako za postoj „já a mé místo ve světě“.

Skutečnost, že prenatální traumata rozhodují o tom, jak budou člověkem události života následně vnímány, neznamená, že zkušenosti z dětství nejsou důležité z hlediska lidského rozvoje. Naopak, dětské zkušenosti jsou nesmírně důležité a rozhodují o tom, jakými se děti stanou v budoucnu a právě proto, že doba dětství je velmi důležitá, osvobození od břemen traumatu z dětství je nezbytné.

Tyto teorie potvrzují výzkumy Dr. Bruce Liptona, amerického biologa a vědce nové éry (u nás od něj vyšel nesmírně zajímavý titul „BIOLOGIE VÍRY – Jak uvolnit sílu vědomí, hmoty a zázraků“, ve slovenštině „BIOLÓGIA PRESVEDČENIA“, nakl. Eugenika).

Čím dříve je možné vyřešit traumata, tím větší je šance dítěte prožít zkušenost dětství bez vlivu prenatálu a těch sil, které nabourávají pocity bezpečí, sebejistoty a fyzické zdraví. Dítě pak může mít možnost volně vyjádřit svůj jedinečný lidský potenciál, využít vlastní vnitřní inteligenci a být sebou samým aniž by bylo utlačováno ranými traumaty. Metamorfní technika (u nakl. Eugenika vyšla kniha JEMNÁ MASÁŽ – METAMORFNÍ TECHNIKA, ze které je v tomto článku použito několik citací) je skvělý a efektivní způsob, jak sladit tyto přijaté omezující vlivy.

 

Co se při aplikaci metamorfní techniky děje?


Lidská bytost bez jakýchkoliv bloků je jasná a vyzařuje průsvitné pulzující světlo. Objeví-li se v lidském těle bloky, jsou určitá místa zanesena negativními zkušenostmi a pocity. Taková místa jsou spíše tmavá, tělu vlastní energie již nemůže proudit a celková vibrace člověka i vyzařování světla se snižuje.

Působením světla na nohách, zprostředkovaným doteky toho, kde MT dle jejích principů aplikuje, začne síla světla rozpouštět a uvolňovat zanesená a zatuhlá místa, kde jsou uloženy zkušenosti. Bloky se uvolní a do vědomí vstoupí obrazy nebo pocity. Dostaly se právě z podvědomí do vědomí a mohou organizmus opustit.

Během procedury tak ošetřovaný může prožít dávno potlačené pocity. Vynoří se kupříkladu myšlenka: „Matka byla přetížená,“ embryo pocítí matčino přílišné zatížení tak, jako kdyby se jednalo o jeho vlastní. Náhle je jasné, proč ošetřovaného tento pocit neustále přepadá, i když vnější okolnosti v současnosti ani zdaleka nejsou natolik stresující, aby takový pocit vyvolaly.

Je možné, že během procedury se tyto vzpomínky uvolní a klient se rozpláče nebo pocítí strach. Často takové zablokované zkušenosti z minulosti vstupují v následujících dnech do vědomí ve snech nebo bývá klient po dobu několika dnů zmatený, aniž by dokázal říci proč. Jedná se ale jen o přechodný stav a po týdnu se dostaví osvobozující výsledek masáže.

V mezidobí jednotlivých aplikací metamorfní techniky se buněčné struktury organizmu klienta nově uspořádávají a mění se směrem k zdravější a plynulejší aktivitě. Je-li transformace příslušného tématu uzavřena, dojde na místě zablokované zatuhlé energie k proudění. Rozvinou se jak lehkost, tak i pozitivní vlastnosti dané oblasti. Vyjasní se a nastoupí harmonický životní pocit, který se, podle druhu oblasti, může projevovat jako radost, láska, síla či jako určité uzemnění a vystředění. Negativní vlivy prenatálního období se v organizmu postupně rozpouštějí a probíhá transformační proces. Na jeho konci klient pociťuje úlevu a očištění od stop své minulosti. Negativní životní vzorce se svým omezeným rámcem konání, negativní programy, které klienta nenechají svobodně se rozhodnout, jak se má v té či oné životní situaci zachovat či jak na ni má odpovědět, ustupují větší svobodě jednání. Nyní je klientovi umožněno získat docela jiné, nové, dosud nepoznané zkušenosti.

Příklad

Člověk naprogramovaný prenatálními vlivy v jejich důsledku často zažívá od svého okolí odmítnutí nebo pocit, že není přijímán a milován. Když se uvolní blok v této oblasti, jeho srdce se otevře a on náhle nalézá lidi, kteří ho milují a přijímají takového, jaký je. Jeho srdce se nyní může otevřít lásce a prožívat radost s ní spojenou. Nádherná zkušenost, kterou mu ale kvůli jeho blokujícím vzorcům nebylo dříve umožněno zažít. Jak proměna díky MT účinkuje, patrně nejlépe vystihuje následující základní věta:


Zbavuji tě tíhy prostoru a času. Toto je jedinečný dar Metamorfiky.


Metamorfní technika je velmi jemná, příjemná a přitom velmi silná metoda s účinky trvalého charakteru pro uvolnění starých duševních traumat, strachů a stresů vytvořených v období před početím, při početí, v průběhu prenatálního vývoje a při porodu, které nevědomě ovlivňují naše životy a blokují a omezují náš přirozený stav bytí a kvalitu a kvantitu životní energie.

Její aplikace působí na zlepšení zdraví, na přísun vnitřní síly, radosti, psychické vyrovnanosti a plné využití vlastních schopností a tvořivosti. MT je metoda, kterou se mohou naučit všichni a použít ji jak pro sebe samé, tak pro druhé.

Uzdravujícím zdrojem je zde životní energie přijímajícího, vrozená inteligence organizmu a jeho schopnost se regenerovat.


Tento článek je převzatý ze stránek www.inspirala.cz


 

Kráčíme mezi dvěma světy. Prožíváme přechodovou dobu, v níž padají již nefunkční přesvědčení a dogmata. Můžeme mít pocit, že nám chybí pod nohami pevná zem. Chaos ve vlastní identitě: Kdo vlastně jsem? Co tady dělám? Psychospirituální krize. Strach z neznámého. Deprese.

Přichází nové uvědomování si sebe samých. V životech se vytváří situace, jež nás vedou k uvolnění se z jakýchkoliv závislostí a nezdravých vztahů. Indikátorem jsou naše emoce a pocity. Vše se děje se záměrem léčení vztahu nejdříve k sobě samým a pak s druhými. Jak? Prostřednictvím poznání a respektování svých hranic, naslouchání svým potřebám a jejich naplňováním, přijetím se na všech úrovních. Něhou a láskyplností.

Toto jsou charakteristiky a aspekty PROSTORU LÁSKY, jež je v hloubce tím nejpřirozenějším prostředím pro každou živou bytost, jež léčí a v němž se projevuje plný potenciál v postojích zdraví, v talentech. VZORCE PRO ŽIVOT versus OMEZUJÍCÍ BLOKY…

V době prenatálního vývoje se vytváří naše základní matrice, jež ovlivňuje osobní charakter a naše reakce a základní postoje k sobě, ke druhým a k situacím v životě. Na nastavení matrice vyvíjejícího se dítěte působí postoje, emoce a prožitky těhotné ženy – budoucí matky a jejího nejbližšího okolí.

Do matrice se ukládají jak přirozené zkušenosti, jako např. postoj vytvořen láskyplným přijetím těhotenství matkou či prožitkem přirozeného a pohodového porodu, tak negativní traumatické prožitky, jako nepřijetí těhotenství matkou, pokusy o potrat, strachy matky či těžký porod nebo císařský řez.

Z energetického hlediska se v takovém případě vytváří v lidském energetickém systému energetický blok, jež se skládá z nezpracovaných zkušeností, které byly spojeny se silnými pocity. Tento blok se ukládá v zakončení kořenových nervů, jež se nachází podél páteře a mohou se projevovat v rovině emocionální, psychické či fyzické nerovnováhy – poruchy, nedůvěry, nedostatečnosti, nemoci těla apod.

Jestliže byla zkušenost a s ní spojený strach velmi zlá, může se na úrovni vnitřních pocitů opakovat to samé stále dokola. Svým rozhodnutím, že nic takového nechce člověk již nikdy zažít, protože zkrátka nenašel způsob jak tuto zkušenost zpracovat, ji pouze zatlačí do podvědomí.

To je ovšem účinné pouze do té doby, dokud se v životě nevyskytne událost, která se předchozí zkušenosti podobá. V tu chvíli se výše popsaný blok opět aktivuje a člověk je náhle opětovně zaplaven všemi pocity, které zatlačil do svého podvědomí proto, aby je již nikdy nemusel pocítit. Aktuální událost, která se v jeho životě odehrála, pouze tyto dřívější nezpracované pocity aktivovala a ty nyní vstoupily do vědomí ještě daleko silněji než kdysi.

Dlouho vyčkávaly a hromadily se, nyní se chtějí vynořit na povrch, chtějí být vidět, chtějí být zpracovány, procítěny a přijaty. Přijetím těchto zpočátku negativních pocitů se mohou minulé zkušenosti harmonizovat a nakonec mohou být z lidského organizmu odstraněny.

Laskavým, příjemným a přitom silným a hluboce účinným prostředkem pro uvolnění existujících energetických bloků je metoda METAMORFNÍ TECHNIKA, jež při své aplikaci navrací krok po kroku organizmus člověka do jeho plného potenciálu, do Prostoru lásky.

MT je neinvazivní a jemný postup vhodný pro všechny věkové kategorie i stavy…


Převzato z FB, autorka textu Jitka Třešňáková, Inspirála


 

Metamorfní technika působí ve vrstvách a je vhodné více opakování. Každá aplikace potřebuje svůj čas na působení min. 1 týden. První aplikaci MT je potřeba spojit s osobní konzultací, dále je pak možné docházet již jen na samostatnou aplikaci. V případě zájmu je možné spojit MT s osobní konzultací kdykoliv, kdy cítíte, že potřebujete pracovat i na vědomé složce aktuálně ošetřovaného tématu.

 

 

1 komentář u „Metamorfní technika“

  1. Metamorfni technika je unikatem sveho druhu, protoze neni ani lecbou, ani terapii, ani masazi ci metodou zamerenou na leceni, ale technika, ktera pomaha dat novy impuls nasi vnitrni zivotni sile a ktera nam pomaha co nejlepe vyuzit lepe nas potencial.

Komentáře nejsou povoleny.

Share